ทักษะการบริหารเวลา (work life balance) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบและใช้เวลาของเราอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและเพิ่มผลผลิตสูงสุด โดยการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ แต่ละคนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเครียด และใช้เวลาที่มีอยู่ได้ดีขึ้น ต่อไปนี้คือทักษะ การบริหารเวลาที่สำคัญ 4 ประการ

4 ทักษะบริหารเวลาให้ชีวิตมีสุข

1.การจัดลำดับความสำคัญ:

การจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวข้องกับการระบุและกำหนดความสำคัญให้กับงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม ต้องมีการประเมินความสำคัญสัมพัทธ์ของกิจกรรมต่างๆ และจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้บุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงซึ่งนำไปสู่วัตถุประสงค์ได้มากที่สุดในขณะที่ลดเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่สำคัญน้อยกว่า การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย ความสามารถในการประเมินผลงานอย่างเป็นกลาง และความเต็มใจที่จะตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับจุดที่ควรลงทุนเวลาและความพยายาม 

อ่านเพิ่ม  วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงาน 

2.การวางแผน:

การวางแผนเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนงานเพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด จำเป็นต้องแบ่งวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าออกเป็นงานที่เล็กลงและสามารถจัดการได้ และจัดตารางเวลาตามลำดับตรรกะ แผนที่มีโครงสร้างที่ดีจะพิจารณาเวลาโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน การพึ่งพาระหว่างงาน และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการสร้างแผนที่ชัดเจน แต่ละคนสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน คาดการณ์ความท้าทาย และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนยังช่วยในการรักษาโฟกัสและป้องกันการเสียเวลาในกิจกรรมที่ไม่เกิดผล

3.การประมาณเวลา

การประมาณเวลาเป็นกระบวนการคาดการณ์ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหรือโครงการเฉพาะให้เสร็จสิ้น มีบทบาทสำคัญในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการประมาณค่าที่แม่นยำช่วยให้แต่ละคนวางแผนตารางเวลา กำหนดเส้นตายตามความเป็นจริง และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประมาณเวลาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และอุปสรรคที่ไม่คาดคิด

4.การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาหมายถึงนิสัยการตรงต่อเวลาหรือไปถึงสถานที่ที่กำหนดหรือทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้หรือที่คาดการณ์เอาไว้ เป็นลักษณะส่วนบุคคลและเป็นนิสัยที่มีค่าซึ่งแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน ความน่าเชื่อถือ และระเบียบวินัยของเราเอง การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต รวมถึงการทำงาน การศึกษา การเข้าสังคม และภาระผูกพันส่วนตัว 
หากเรามีการบริหารจัดการเวลาที่ดี เราก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วย ชีวิตการทำงาน และ ชีวิตตัว หรือที่เรียกว่า work life balance ก็จะมีความสมดุลมากขึ้น ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอน ผู้เขียน คิดว่าวิธีการที่แนะนำไปคงจะไม่ยากจนเกินไป จนไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
error: Content is protected !!