อำนาจ และ บารมี เป็นสองคำที่เรามักจะได้ยินคู่กันมาตลอด แต่คำ 2 คำนี้มีความหมายที่ดูจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำว่า อำนาจ ดูเหมือนจะมีพลังและจับต้องได้มากว่าบารมี แต่คุณรู้หรือไม่ว่า คนที่มีอำนาจแต่ปราศจากบารมีนั้น มักไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างจากคนที่มีบารมี เราจะสังเกตุได้ว่าคนๆไหนที่มีบารมีมากๆ ผู้คนมักจะนิยมชมชอบ และให้ความเคารพยำเกรงอยู่เสมอ การสร้างบารมีให้กับตนเองนั้นไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ แต่บารมีที่ดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น คือการสร้างบารมีที่ทำให้ผู้คนได้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 ประการ   เรียกว่า บารมี 10 ทัศ ประกอบด้วย

1.ทานบารมี คือ การให้ทาน จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น บริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า หรือ ธรรมทาน

2.ศีลบารมี คือ การรักษาศีีล 5 และปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องและเหมาะสม

3.เนกขัมมะบารมี คือ การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

4.ปัญญาบารมี คือ การมีสติ และสมาธิ ระลึกได้อยู่เสมอว่าตนเองกำลังทำอะไร

5.วิริยะบารมี คือ มีความเพียรพยาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

6.ขันติบารมี คือ มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย รัก โลภ โกรธ หลง

7.สัจจะบารมี คือ มีความซื่อตรง จริงใจ พูดคำไหนเป็นคำนั้น ไม่โกหก

8.อธิษฐานบารมี คือ มีจิตใจที่แน่วแน่ มีเป้าหมายในชีวิต ใช่ความเชื่อเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า

9.เมตตาบารมี คือ มีจิตอันเป็นกุศล มีความรักความปราถนาดีให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอยแทน

10.อุเบกขาบารมี  คือ การวางเฉย ปล่อยวาง ในบางเรื่อง ปล่อยวางในส่ิงที่มากระทบจิตใจ เข้าใจตามความเป็นจริง

บารมี 10 ทัศ คือมหากุศลอันย่ิงใหญ่ที่ทำให้คนพบกับความสุขความสำเร็จ ทั้งในทางโลกและทางธรรม หากเรารู้จักที่จะสั่งสมบารมีทั้ง 10 ประการนี้ อยู่สม่ำเสมอ ก็จะสำเร็จและร่ำรวยอย่างมีความสุขได้

error: Content is protected !!