เป็นที่รู้กันว่า หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ ไม่ให้เราล้มเลิกกลางทาง ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งวิธีการปฏิบัติ ต้องมีวิธีการที่เป็นขั้น เป็นตอน เพื่อให้เราสามาราทำตามได้อย่างเคร่งครัดโดยไม่หลงทาง ขั้นตอนเหล่านี้ เป็นขั้นตอนที่ คนสำเร็จหลายคนใช้แล้วได้ผลจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยครับ

8 ขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต

1.ขั้นที่ 1 ตัดสินใจเลือกเป้าหมาย โดยใช้หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SMART (ดูรายละเอียดเพ่ิ่มเติม ที่ หลักการตั้งเป้าหมายSMART ) วิธีการที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมาย คือ ตัดสินใจว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไร โดยใช้ข้อพิจารณาให้ครอบคลุมทุกๆด้านของชีวิตเช่น ด้านสุขภาพ ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านครอบครัว ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ก็ให้เราเขียน ลงไป ในกระดาษ โดยใช้หลักการ SMART เข้ามาประกอบในการเขียนเป้าหมายของเรา

2.ขั้นที่ 2 ประเมินว่าตัวเราอยู่ตรงไหนของเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ ให้เราประเมินตัวเองว่าระหว่างเรากับเป้าหมายมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า ตรวนสอบว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของเป้าหมาย ตัวอย่าง เช่น หากคุณตั้งเป้าหมายว่า *ฉัันมีเงิน 1 ล้านในวันที่ 31 ธ.ค.2561 เราก็ต้องมาประเมินตัวเองว่า ตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ ภายในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ เราจะสามารภเก็บเงินให้ได้ถึงเป้าได้หรือเปล่า ถ้าไม่่ได้ เราจะจะทำอย่างไร ทั้งนี้คุณจะต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเอง โดยประเมินตามความเป็นจริง อย่ามะโน หรือ คิดไปเอง อย่างเด็ดขาด

3.ขั้นที่ 3 ชี้แจงว่าทำไมคุณถึงต้องการเป้าหมายนี้ ให้คุณหาเหตุผล มารองรับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้ ว่าทำไมคุณถึงต้องการเป้าหมายนั้น โดยให้เขียนทุกเหตุผลที่คุณสามารถคิดได้ลงไป แล้วเลือกเอาเหตุผลที่คุณคิดว่า สำคัญที่สุด มาเป็นหลักในติดตามเป้าหมายของคุณ เพื่อทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ ตย.เช่น หากคุณต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท คุณจะนำเงินนั้นมาทำอะไร ซื้อรถ ซื้อบ้าน ลงทุนเพิ่ม หรือ เก็บไว้แต่งงาน

4.ขั้นที่ 4 กำหนดเวลาให้กับเป้าหมาย เมื่อเราได้ประเมินตัวเอง และ หาเหตุผลว่าทำไม่เราถึงตั้งเป้าหมายแบบนั้น เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร ส่วนหนึ่งของหลักการตั้งเป้าหมายให้ได้ผลดี แบบ SMART คือ การกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยให้คุณกลับไปกำหนดเวลาให้กับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 1 แล้วเริ่มวางแผนในการจะไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งควรมีการตรวจสอบความสำเร็จทุกๆ 1 เดือน  ตย.เช่น ต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท ใน 31 ธ.ค.61 หากคุณเริ่มเขียนเป้าหมายตั้งแต่เดือน 1 มกราคม เมื่อถึงวันที่ 31 ม.ค. คุณก็ควรตรวจสอบว่า คุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่แล้ว เป็นต้น

5.ขั้นตอนที่ 5 แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ เมื่อเรากำหนดระยะเวลาให้กับเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้ว ก็เร่ิมวางแผนในการจัดการเป้าหมาย ด้วยการซอยเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เป็น      เป้าหมายขนาดเล็กๆ เพื่อให้ง่าย ต่อการตรวจสอบความสำเร็จ และเพื่อไม่เราท้อก่อนไปถึงเป้าหมายใหญ่ รวมถึงความสำเร็จเล็กๆ นั้นยังจะช่วยดึงดูดความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นเข้ามาด้วยนั่นเอง ตย.เดิมคือคุณต้องการมีเงิน 1 ล้านบาท ใน 31 ธ.ค.61 ให้คุณนำเงิน 1 ล้านบาท มาหารด้วยจำนวนเดือนใน 1 ปี คือ 12 เดือน จะได้เท่ากับ 1,000,000/12 = 83,333 บาท หมายความว่า ใน 1 เดือนคุณจะต้องมีเงินเก็บในบัญชี ประมาณ 83,333 บ. คุณถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตังเอาไว้ได้  ถ้าคุณสามารถทำเป้าหมายเล็กๆในแต่ละเดือนของคุณได้สำเร็จทุกๆเดือน เป้าหมายใหญ่ที่คุณตั้งเอาไว้ ก็จะสำเร็จได้แน่นอน

6.สร้างกิจวัตรประจำวันการทำตามเป้าหมาย ใช้เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มาเป็นหลักการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา โดยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ เช่น ต้องการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์เดือนละเล่ม ก็ต้องมากำหนดกิจวัตรประจำวันว่า เราจะต้องอ่านให้ได้วันละกีหน้า ใช้เวลาอ่านวันละกี่นาที โดยต้องทำเป็นประจำทุกวัน จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เราอาจจะสร้างปฏิทินกิจวัตรของเราเอาไว้ ในที่เห็นได้ชัด หรือเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์แล้วเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้

7.เขียนเป้าหมายลงทุกวัน จากเป้าหมายใหญ่ที่เราได้ตั้งไว้ ให้แบ่งมันออกเป็นเป้าหมายเล็กๆ ในแต่ละวัน แล้วเขียนมันลงไปในปฏิทินของแผนการที่เราได้ทำเอาไว้ การเขียนเป้าหมายเล็กๆลงไปทุกวันจะเป็นการบังคับตัวเองให้จดจ่ออยู่กับส่ิงที่เป็นเป้าหมายนั้น ย่ิ่งเราเขียนเป้าหมายลงไปมากเท่าใด เราก็จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งการอยู่แต่กับเป้าหมายของตัวเอง จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

8.ติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ การทำงานกับเป้าหมายจำเป็นที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์เพื่อประเมินว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันไปในทิศทางที่ถูกต้องรึเปล่า ถ้าหากว่ายังไม่ใช่ เราก็ต้องมาทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการ ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้

ทั้ง 8 ขั้นตอนของการบรรลุเป้าหมาย จะเป็นเหมือนต้นแบบในการทำงาน เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานทุกชนิด หากเราปฏิบัติได้ตามขั้นตอนนี้ คิดว่าความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของคุณ คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เครดิต : Natalie Bacon

error: Content is protected !!